Vuoden paras artikkeli

Vuoden 2020 artikkelipalkinnon saaja

Alkoholi-, huume-, ja rahapelitutkimuksen seura (AHR) on myöntänyt tunnustuspalkinnon seuraavalle artikkelille: (Linkki lehdistötiedotteeseen)

Sirola, A., Kaakinen, M., Savolainen, I. & Oksanen, A. (2019) Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95, 136-145. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.023

AHR myöntää joka vuosi tunnustuspalkinnon yhdelle suomalaiselle alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheiselle tieteelliselle artikkelille, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen.  Seuran hallitus sai vuonna 2020 ehdotuksen kaikkiaan viidestä julkaistusta artikkelista, joista se on valinnut ehdolle kolme tärkeimmäksi katsomaansa. Ne hallituksen jäsenet jotka olivat kirjoittajina ehdolla olevissa artikkeleissa eivät osallistuneet valintaprosessiin. Kaikki artikkelit keskittyvät tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ne ovat läpäisseet vertaisarvioinnin ja julkaistu alan keskeisillä tieteellisillä foorumeilla. Lopullisen valinnan kolmen loppusuoralle valitun artikkelin välillä, suoritti tänä vuonna A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja, sosiaalityön dosentti, VTT Olavi Kaukonen

Valinta perusteltiin seuraavasti:

Yksinäisyyden kokemisen haitalliset terveysvaikutukset ovat yleisesti tiedossa. Yksinäisyyttä kokeneet nuoret olivat tässä tutkimuksessa muita aktiivisempia hakeutumaan myös peliyhteisöjen keskustelusivustoille. Niillä nuorilla, joilla on vähän reaalimaailman tukevia ihmissuhteita, erilaiset riskit saattavat hyvinkin kasautua myös tästä syystä. Näihin globaalin verkkopeliympäristön tuottamiin yksilöllisiin haasteisiin ja riskeihin voidaan vastata sitä paremmin, mitä paremmin ymmärretään yksilöllisten kokemusten yhteys myös kansalliseen kulttuuriin.

Artikkeli yhdistää poikkeuksellisen kekseliäällä tavalla kuvailevaa ja kokeellista tutkimusta ja aineistojen käyttöä. Erityisen kiinnostavia ovat yksinäisyyden kokemuksiin liittyvät kulttuuriset erot suomalaisten pelaajien ja heidän amerikkalaisten verrokkiensa kesken. Tutkimuksessa testattiin pääosin tilastollisia yhteyksiä, ei kausaliteetteja, mutta tulokset antavat kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita ja tarpeita nuorten aikuisten rahapelaamisesta, siihen liittyvistä yksinäisyyden kokemuksista ja toimintaa ohjaavien asenteiden muokkautumisesta verkkoympäristössä.

Artikkelin erityisiksi ansioiksi on siis luettava:

  • tutkimuksen ajankohtaisuus ja kohteen valinta: kaikkialla länsimaissa koetaan huolta juuri nuorten aikuisten verkossa tapahtuvasta rahapelaamisesta. Myös nuorten yksinäisyys liittyneenä äärimmäiseen – ja usein haitallisena pidettyyn – pelaamiseen on tärkeä yhteiskunnallinen teema. Yksinäisyyden kokemisen haitalliset terveysvaikutukset ovat myös yleisesti tiedossa. Nuorilla, joilla on vähän reaalimaailman tukevia ihmissuhteita, riskit saattavat kumuloitua, joten tuloksilla on myös käytännön merkitystä.
  • design: tutkimus hyödyntää ansiokkaasti valmiita aineistoja; artikkelissa raportoitiin tiiviissä muodossa kaksi toisiaan täydentävää ja kekseliäästi osin samoja aineistoja hyödyntävää tutkimusta, kuvailevaa ja kokeellista.
  • analyysin ja raportoinnin selkeys: artikkeli esittelee lähtökohtahypoteesit lukijalle selkeällä tavalla. Hypoteeseja testataan konstailemattomasti ja analyysin tulokset esitetään ymmärrettävästi.
  • tilastollisesti poikkeavan käyttäytymisen tutkimuksessa löydettiin vähintäänkin suuntaa-antavia havaintoja myös eri maiden rahapeliyhteisöihin ulottuvasta kulttuurisesta vaihtelusta. Tutkimus toi esille kulttuurisia eroja suomalaisten pelaajien ja amerikkalaisten verrokkien kesken – erityisesti yksinäisyyden kokemuksissa. Vinjettikoe vahvisti rahapelaamiseen liittyvien asenteiden muokkautumisen myös verkkoympäristössä.

Lisää tietoa: AHR:n tunnustuspalkinto myönnetään parhaalle päihde- tai rahapeliaihetta tarkastelevalle artikkelille

AHR palkitse joka vuosi yhden suomalaisen alkoholi-, huume- tai rahapeliaiheisen tieteellisen artikkelin, joka on onnistunut aihevalinnaltaan, tutkimusasettelultaan tai argumentoinniltaan tarjoamaan innovatiivisen ja uuden näkökulman alan tutkimukseen. Artikkeli voi olla joko kotimaiselle tai kansainväliselle yleisölle suunnattu ja edustaa seuran toiminnan lähtökohtien mukaisesti laajasti eri tieteenaloja tai tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on tukea erityisesti nuorten tutkijoiden mahdollisuuksia ja uralla etenemistä.

Kuka tahansa voi ehdottaa mielestään sopivaa artikkelia osoitteeseen sihteeri(at)ahts.fi. Ehdotukseen tulee liittää korkeintaan puolen liuskan mittainen perustelu, miksi artikkeli ansaitsisi vuoden parhaan artikkelin palkinnon. Tutkijat voivat ehdottaa kollegojensa tai ohjaamiensa jatko-opiskelijoiden julkaisuja. Myös omaa julkaisua voi ehdottaa. Ehdotuksia voi lähettää helmikuun loppuun saakka.

Seuran hallitus valitsee kaikista ehdotetuista artikkeleista kolme ehdokasta jatkoon. Lopullisen valinnan tekee hallituksen nimittämä asiantuntija, joka vaihtuu vuosittain. Näin saadaan varmistettua eri tieteenalojen tasapuolinen painotus. Vuoden paras artikkeli julkistetaan toukokuussa.

Vuoden paras artikkeli -tunnustuspalkinto tarjoaa näkyvyyttä tutkimukselle, joka mahdollisesti muuten saattaisi jäädä huomaamatta. Valitusta artikkelista tiedotetaan seuran omilla tiedotuskanavilla, ja seura tiedottaa artikkelistaan myös eri medioihin.

Artikkelipalkinto on eri vuosina myönnetty seuraaville kirjoittajille

2020

Anu Sirolalle, Markus Kaakiselle, Iina Savolaiselle ja Atte Oksaselle (20.5.2020) artikkelista : Loneliness and online gambling-community participation of young social media users. Computers in Human Behavior, 95 (2019), 136-145

2019

Tapio Paljärvelle, Pekka Martikaiselle, Taina Leinoselle, Erkki Vuorelle ja Pia Mäkelälle (22.5.2019) artikkelista: Purchases of prescription drugs before an alcohol-related death: A ten-year follow-up study using linked routine data. Drug and Alcohol Dependence 186 (2018) 175–181.

2018

Heidi Marjoselle, Hanna Kahilalle ja Nina Kaminen-Aholalle (19.4.2018) artikkelista: rs10732516 polymorphism at the IGF2/H19 locus associates with a genotype-specific trend in placental DNA methylation and head circumference of prenatally alcohol-exposed newborns (Human Reproduction Open 3/2017)