Säännöt

ALKOHOLI- JA HUUMETUTKIJAIN SEURA ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Alkoholi- ja huumetutkijain Seura ry. ja sen tarkoituksena on toimia tieteellisen alkoholi- ja huumetutkimuksen edistämiseksi. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Society for Alcohol and Drug Research.

2§ Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a) järjestää kokoustoimintansa puitteissa seminaarikeskusteluja alkoholi- ja huumekysymyksistä tieteelliseltä pohjalta;

b) järjestää yleisiä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, jotta alkoholi- ja huumetutkimuksen tulokset tulisivat laajemmalti tunnetuiksi;

c) toimii muillakin samanlaatuisilla tavoilla tieteellisen alkoholi- ja huumetutkimuksen kehittämiseksi.

4§ Yhdistyksen jäsenet ovat joko opiskelijajäseniä, varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittamallaan tutkimustyöllä tai muulla tavoin on osoittanut perehtyneensä alkoholi- ja/tai huumetutkimukseen, tai muu tieteellisestä alkoholi- ja/tai huumetutkimuksesta kiinnostunut henkilö.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alaan liittyvää perustutkintoa suorittava henkilö. Opiskelijajäsenestä tulee oman suostumuksensa mukaisesti varsinainen jäsen hänen suoritettuaan loppututkinnon.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä tilikautena, voidaan hallituksen toimesta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

5§ Yhdistyksen opiskelijajäsenet, varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet suorittavat vuosikokouksen kullekin erikseen määräämän jäsenmaksun.

6§ Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

7§ Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä tai enintään kuusi vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Sama henkilö voi toimia hallituksen jäsenenä kuusi peräkkäistä vuotta. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen jäseneksi tulee valita henkilö, joka on perehtynyt tieteelliseen alkoholi- ja/tai huumetutkimukseen.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee pyrkiä tasapuoliseen edustukseen alkoholi- ja huume-asiantuntijuudessa. Lisäksi tulee pyrkiä monitieteisyyteen.

Hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksissa ratkaistavat asiat, panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset sekä vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa huolehtia yhdistyksen toiminnasta. Hallitus voi pitää tarvittaessa kokouksen myös sähköpostin välityksellä. Sähköpostikokouksia, joista kaikkien hallituksen jäsenten on yksimielisesti sovittava, voi olla enintään puolet vuoden kokouksista.

Hallitus valitsee keskuudestaan rahastonhoitajan ja sihteerin.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri kukin erikseen.

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä tilintarkastajille viimeistään tammikuun 15. päivänä ja tilintarkastajien on palautettava ne hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

8§ Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa. Muita kokouksia pidetään milloin hallitus pitää tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 jäsenistä hallitukselle osoittamassaan kirjeessä ilmoitetun asian käsittelemistä varten sitä vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä kalenterivuotena;

2) esitetään hallituksen kertomus yhdistyksen varain ja talouden hoidosta edellisenä kalenterivuotena sekä tilintarkastajain siitä antama lausunto, minkä yhteydessä päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

3) valitaan seuraavaan vuosikokoukseen asti yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet;

4) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja taloutta;

5) määrätään jäsenmaksut opiskelijajäsenille, varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille;

6) hyväksytään tulo- ja menoarvio kuluvaa vuotta varten;

7) käsitellään muita mahdollisesti esille tulevia asioita, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslain 24§:n määräykset

9§ Kokouskutsut toimitetaan jäsenten tiedoksi viimeistään 10 päivää ennen aiottua kokousta joko kirjeitse tai sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteensa. Muut tiedonannot toimitetaan joko kirjeitse tai sähköpostitse.

10§ Näiden sääntöjen muuttamista koskeva esitys on tehtävä yhdistyksen hallitukselle ennen sitä vuosikokousta edeltäneen vuoden loppua, missä asia aiotaan ottaa esille, ja hallituksen on kokouskutsussa ilmoitettava tehdystä esityksestä sekä annettava siitä lausuntonsa vuosikokoukselle, joka asiasta päättää. Muutosesitys katsotaan hyväksytyksi, jos kokouksessa vähintään 2/3 läsnäolevista sitä kannattaa.

11§ Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus tehtäköön samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, mutta yhdistystä ei voi purkaa niin kauan kuin vähintään kymmenen jäsentä ilmoittaa haluavansa sen toimintaa jatkaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on jätettävä käytettäväksi tieteellisen alkoholitutkimuksen edistämiseen.

______________________________________

Yhdistyksen rekisterinumero 78 464

Merkitty yhdistysrekisteriin 6.4.1960 siv.484/278
Muutos 4 ja 5§, 3.9.1986
Muutos 1, 3, 4, 7 ja 9§, 2001
Muutos 1, 4, 5, 7 ja 8§, 2006
Muutos 8§, 2011

10.02.2014