Alkoholipolitiikan paradoksi ja laillinen kannabis: kuulumisia NordAN-konferenssista

Pohjoismainen alkoholi- ja huumepolitiikan verkosto NordAN järjesti konferenssin Helsingissä lokakuussa yhdessä EHYT ry:n kanssa. Paikalla oli huomattava määrä kansainvälisiä puhujia alkoholipolitiikan ja terveyden edistämisen alalta ja yleisössä alalla työskenteleviä ihmisiä Suomesta ja ulkomailta. Alkoholipolitiikan paradoksi Koko konferenssin ohjelman kattavaksi teemaksi voi mielestäni nostaa alkoholi- ja huumepolitiikassa esitetyn paradoksin: vaikka tutkimustietoa ja näyttöä toimivista politiikoista on…

AHR:n tunnustuspalkinto alkoholikuolleisuutta ja reseptilääkkeiden käyttöä koskevalle tutkimukselle

Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura AHR myönsi parhaan artikkelin tunnustuspalkinnon Tapio Paljärven, Pekka Martikaisen, Taina Leinosen,  Erkki Vuoren ja Pia Mäkelän artikkelille, jossa tutkittiin, millaisia reseptejä myöhemmin alkoholisyistä kuoleville on määrätty. Tutkimus perustuu laajaan rekisteriaineistoon ja tuottaa uutta tietoa terveydenhuollolle riskiryhmien tunnistamiseksi ja alkoholinkäytöstä kysymisen kynnyksen alentamiseksi. Tunnustuspalkinnon saajan valitsivat tänä vuonna tutkija Kerstin Stenius…

Tutkimuspanostuksilla on valtava merkitys yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostamisessa – Suomalainen rahapelitutkimus on tästä erinomainen esimerkki

Tieteellisen tutkimuksen vaikuttavuus on tiedepoliittisen keskustelun kestoaiheita. Tutkijoilta on vaadittu osallistumista ja vaikuttamista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja tutkijat itse ovat valitelleet sitä, että tutkijoiden ääni ei pääse kuuluviin siellä, missä tutkimustietoa tarvittaisiin. Viime vuosina kuullut tutkimukselle vihamieliset heitot kaiken maailman dosenteista ovat olleet omiaan lisäämään joskus kitkeränkin sävyistä vastakkainasettelua päätöksenteon ja tutkimuksen välillä. Tutkimuksella kuitenkin on…

Suomi juo edelleen

Otsikko on paitsi yksi esillä olleista ehdotuksista tuoreen Näin Suomi juo -kirjan nimeksi, myös huomio kirjan sisällöstä: alkoholin juominen on edelleen Suomessa voimissaan. Viime aikoina huomiota saaneet prosenttiyksikön vaihtelut juomien myynnissä alas tai ylöspäin vuosineljänneksen aikana ovat lopultakin pientä värähtelyä suomalaisten juomatapojen vuosikymmenisessä jatkumossa. Näin Suomi juo -kirjaan sisältöä tuotti seitsemäntoista alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen huippuasiantuntijaa…

Vuoden parhaan päihdeartikkelin palkinto tutkimukselle, jossa saatiin merkittävää uutta tietoa perimän osuudesta alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden syntyyn

Alkoholi- ja huumetutkijain seura on palkinnut vuoden parhaan päihdeaiheisen tutkimusartikkelin. Parhaaksi artikkeliksi valittiin Heidi Marjosen, Hanna Kahilan ja Nina Kaminen-Aholan artikkeli raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen genotyyppikohtaisista vaikutuksista istukan geenien säätelyyn ja vastasyntyneen päänympärykseen. Artikkelin valitsijana toimi päihdelääketieteen professori emeritus, tutkimusprofessori Hannu Alho. Epigeneettisessä tutkimuksessa selvitettiin, muuttaako äidin käyttämä alkoholi sikiön geenien toiminnan säätelyä ja näin kehitystä. Tutkimuksen…

Uudet voimakkaat opioidit luovat haasteita laboratorioille

Huumeiden aiheuttamista myrkytyskuolemista on puhuttu viime aikoina julkisuudessa tiuhaan. Erityisesti huomiota ovat herättäneet sellaiset kuolemantapaukset, joihin on liitetty ns. muuntohuumeiden käyttöä. Kaiken kaikkiaan myrkytyskuolemat ovat Suomessa kuitenkin vähentyneet tasaisesti viime vuosina. Laskua on ollut niin alkoholimyrkytyksissä kuin huume- ja lääkemyrkytyksissäkin. Kuolemaan johtaneet huumemyrkytykset ovat usein tapaturmaisia. Myrkytys on harvoin aiheutunut yhden yksittäisen aineen käytöstä –…

Syytämmekö yksilöitä, kun emme muutakaan osaa?

Alkoholi- ja huumetutkijain marraskuisessa ”Päihteetkö syrjäyttävät?” -seminaarissa käsiteltiin päihteiden käytön ja syrjäytymisen välistä yhteyttä. Katse kääntyi yksilöistä yhteiskunnan instituutioihin, joiden mahdollisuudet hallita ja pysäyttää syrjäytymiskierteitä nähtiin seminaarin esityksissä ja niistä käydyissä keskusteluissa puutteellisiksi. Päihteet ja syrjäytyminen esiintyvät usein yhdessä. Päihteet nousevat siitä huolimatta harvoin esimerkiksi erilaisten syrjäytymistä koskevien hankkeiden tai strategioiden lähtökohdaksi. Alkoholi- ja huumetutkijain…

Vanhempien alkoholinkäyttötavat periytyvät lapsille

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, myös alkoholiasioissa. Tutkimukset nimittäin osoittavat, että vanhempien roolimallin kautta kotoa omaksuttavien muiden tottumusten lisäksi myös alkoholinkäyttötavat periytyvät. Viime vuosikymmeninä alkoholinkäytöstä kotona on tullut hyväksyttyä. Juomistilanteet kotona ovat enimmäkseen, mutta eivät läheskään aina ongelmattomia. Kodeissa nähty ja koettu ongelmajuominen on yleisimpiä taustatekijöitä silloin, kun lapsi tai nuori voi psyykkisesti tai…

Vanhan liiton kevät

Tuoreessa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisemassa teoksessa käsitellään kovien huumeiden käyttäjien elämää ja kokemuksia. Vanha liitto tutustui huumeisiin ensimmäisen huumeaallon aikana 1960–1970-luvuilla, jolloin yhteiskunnallinen liikehdintä, ideologinen herääminen ja kulutuskeskeisen elämäntavan esille nouseminen loivat pohjaa huumeiden käytön yleistymiselle. Teoksessa kuvataan tätä erityislaatuista aikaa sekä huumekuvioissa tapahtuneita muutoksia 2000-luvulle asti käyttäjien itsensä kertomien tarinoiden kautta. Vanhaliittolaiset jakavat yhteisen…

Mitä alkoholin riskikulutukselle tapahtuu eläköitymisen yhteydessä?

Eläköityminen on suuri elämänmuutos. Työvelvoitteen loputtua vapaa-aikaa on enemmän ja ihmisten sosiaaliset verkostot muuttuvat. Tutkimusryhmäämme kiinnostaa, miten eläköitymisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat elintapoihin ja tähän liittyen tutkimme muutoksia alkoholin riskikäytössä vanhuuseläkkeelle jäämisen ympärillä. Tutkimus on ainutlaatuinen, koska pystyimme seuraamaan alkoholin riskikäytön muutoksia useita vuosia ennen ja jälkeen eläköitymisen. Lähes kuuden tuhannen henkilön aineistossa havaitsimme kolme ryhmää:…