Ajankohtaista

bar_caf_paris_bi_re_coffee_beer_drink_alcohol-759492

Onko aika kypsä päihde- ja rahapelipolitiikan paradigman muutokseen?
Alkoholi- ja huumetutkijain seuran vuosikokous ja talviluento

Tiistaina 26.2.2019 kello 14.00–16.30
Helsinki, Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, sali 505

Alkoholi- ja huumetutkijain seuran talviluennolla keskustellaan siitä, onko aika jo kypsä päihde- ja rahapelipolitiikan paradigman muutokseen. Luennon pitää sosiologian emeritusprofessori, pitkän linjan alkoholi- ja rahapelitutkija ja teoreetikko Pekka Sulkunen. Luennolla kartoitetaan alkoholi- ja rahapelipolitiikan historiaa ja yhtymäkohtia sekä kysytään, onko kansanterveysnäkökulma jo aikansa elänyt kun puhutaan himojen hillinnästä ja hallinnasta, siis päihteiden ja pelaamisen sääntelystä.

Luennon jälkeen pidetään seuran vuosikokous. Vuosikokouksessa päätetään seuran uusista säännöistä ja nimestä toiminnan laajentuessa rahapelitutkimukseen.

Ohjelma

14.00 Pekka Sulkunen: Himojen hillintä ja yleinen etu – aika on kypsä päihde- ja rahapelipolitiikan paradigman muutokseen

14.45 Keskustelua

15.00 Kahvitauko

15.20 – 16.30 Alkoholi- ja huumetutkijain seuran vuosikokous

Seminaariin on vapaa pääsy. Vuosikokoukseen voivat osallistua vain Alkoholi- ja huumetutkijain seuran jäsenet.

Ilmoittauduthan viimeistään 19.2.2019 alla olevan linkin kautta:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/95397/lomake.html

Lisätiedot: sihteeri@ahts.fi

Tervetuloa!

***

Sääntöesitys vuosikokoukseen 26.2.

(Seuran nimestä äänestetään sääntömuutoksen käsittelyn yhteydessä. Tärkeimmät muutokset säännöissä ovat seuran nimi, rahapelitutkimuksen liittäminen toimintaan, hallituksen kokoonpano ja etäyhteyksien käyttö hallituksen kokouksissa. Muilta osin sääntöjä on päivitetty vastaamaan Patentti- ja rekisterihallituksen ohjeistusta)

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ???, ruotsiksi käännettynä ??? ja sen kotipaikka on Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä ???

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. a) järjestää kokoustoimintansa puitteissa seminaarikeskusteluja alkoholi-, huume ja rahapelitutkimuksen kysymyksistä;
 2. b) järjestää yleisiä esitelmä- ja tiedotustilaisuuksia, jotta alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen tulokset tulisivat laajemmin tunnetuiksi;
 3. c) toimii muillakin samanlaatuisilla tavoilla tieteellisen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen kehittämiseksi.

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat joko opiskelijajäseniä, varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä tai kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka harjoittamallaan tutkimustyöllä tai muulla tavoin on osoittanut perehtyneensä alkoholi-, huume- ja/tai rahapelitutkimukseen, tai muu tieteellisestä alkoholi-, huume ja/tai rahapelitutkimuksesta kiinnostunut henkilö.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä alaan liittyvää perustutkintoa suorittava henkilö. Opiskelijajäsenestä tulee oman suostumuksensa mukaisesti varsinainen jäsen hänen suoritettuaan loppututkinnon.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä tilikautena, voidaan hallituksen toimesta erottaa yhdistyksen jäsenyydestä.

 1. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä, opiskelijajäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kaikille jäsenryhmille päättää vuosikokous. Kunniajäsenille vuosimaksu on vapaaehtoinen.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sama henkilö voi toimia varsinaisena hallituksen jäsenenä kuusi peräkkäistä vuotta. Hallituksen jäseneksi tulee valita henkilö, joka on perehtynyt tieteelliseen alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimukseen. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee pyrkiä tasapuoliseen edustukseen alkoholi-, huume- ja rahapeliasiantuntijuudessa. Lisäksi tulee pyrkiä monitieteisyyteen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksissa ratkaistavat asiat, panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset sekä vahvistetun tulo- ja menoarvion puitteissa huolehtia yhdistyksen toiminnasta. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää sihteeri. Jäsenrekisteriasioita hoitavat sihteeri ja puheenjohtaja.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus voi pitää tarvittaessa kokouksen myös sähköpostin välityksellä. Sähköpostikokouksia, joista kaikkien hallituksen jäsenten on yksimielisesti sovittava, voi olla enintään puolet vuoden kokouksista.

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään tammikuun 30. päivänä ja tilintarkastajien on palautettava ne hallitukselle viimeistään 7 päivää ennen vuosikokousta.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 1. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 1. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, opiskelijajäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Muita kokouksia pidetään milloin hallitus pitää tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 jäsenistä hallitukselle osoittamassaan kirjeessä ilmoitetun asian käsittelemistä varten sitä vaatii.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 1. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva esitys on tehtävä yhdistyksen hallitukselle ennen vuosikokousta edeltäneen vuoden loppua, missä asia aiotaan ottaa esille, ja hallituksen on kokouskutsussa ilmoitettava tehdystä esityksestä sekä annettava siitä lausuntonsa vuosikokoukselle, joka asiasta päättää. Muutosesitys katsotaan hyväksytyksi, jos kokouksessa vähintään 2/3 läsnäolevista sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamista koskeva ehdotus tehtäköön samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamista koskeva ehdotus, mutta yhdistystä ei voi purkaa niin kauan kuin vähintään kymmenen jäsentä ilmoittaa haluavansa sen toimintaa jatkaa.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat ja omaisuus on jätettävä käytettäväksi tieteellisen alkoholi-, huume- ja/tai rahapelitutkimuksen edistämiseen.

 

Liity Alkoholi- ja huumetutkijain seuran jäseneksi!https://ahtsry.wordpress.com/jasenasiat/

Seuraa meitä Facebookissa:
https://www.facebook.com/AHTSry/

 


Alkoholipolitiikka-lehden numerot digitoitu

Alkoholipolitiikka-lehden numerot vuodesta 1960 lähtien on nyt digitoitu ja ne löytyvät osoitteesta https://www.julkari.fi/handle/10024/60358.

 

2 kommenttia artikkeliin ”Ajankohtaista

 1. Paluuviite: Invitation/Kutsu: Ketä autat pelaamalla? Rahapelien voittajat ja häviäjät Euroopassa (in Finnish) | CEACG

 2. Paluuviite: Tutkimuspanostuksilla on valtava merkitys yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostamisessa – Suomalainen rahapelitutkimus on tästä erinomainen esimerkki | AHTS - Alkoholi- ja huumetutkijain seura ry

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s